ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
Φαβιέρου 5, Μεταμόρφωση 14452, Αττική
2102892000, 2102892289
www.plaisio.gr, info@plaisio.gr
094222211
16601/06/Β/88/13
1999

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΤΑΚΟΔ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
518.4 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών,περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού
525.1 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών,περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού
514.9 Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης
642 Τηλεπικοινωνίες
524.7 Λιανικό εμπόριο βιβλίων, εφημερίδων και χαρτικών
518.5 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών και εξοπλισμού γραφείου
524.4 Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και ειδών νοικοκυριού μ.α.κ.
725 Συντήρηση και επισκευή μηχανών γραφείου, λογιστικών μηχανών και εξοπλισμού πληροφορικής
701.1 Ανάπτυξη και πώληση ακίνητης περιουσίας
748.3 Δραστηριότητες γραμματείας και μετάφρασης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΚΛΑΔΟΣ
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ΠΛΑΙΣ Είδη-λύσεις πληροφορικής

ΜΕΛΗ Δ.Σ - ΣΤΕΛΕΧΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ / ΤΙΤΛΟΣ
Γεράρδος Γεώργιος Πρόεδρος ΔΣ, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
Γεράρδου Άννα Αντιπρόεδρος ΔΣ, Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
Καραγκούνης Φίλιππος Οικονομικός Διευθυντής
Ζαρκαλής Ευάγγελος Υπέυθυνος Εξυπηρέτησης Μετόχων
Σάμψων Δ. Ελένη Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Λιάσκας Χαρ. Γεώργιος Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
Γεράρδος Γεωρ. Κωνσταντίνος Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
Τσίρος Κων. Νικόλαος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Τσότσια Παρασκευή Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. Ολική Ενοποίηση
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. Ολική Ενοποίηση
PLAISIO COMPUTERS JSC Ολική Ενοποίηση
PLAISIO ESTATE JSC Ολική Ενοποίηση

Ισολογισμός

2004 2003 2002 Δ% 04-03
Πάγιο ενεργητικό αρχική αξία 24.984.397,99 21.663.278,74 18.856.637,96 13,29 %
Αποσβέσεις 13.473.178,09 10.265.657,40 7.597.587,29 23,81 %
Καθαρά πάγια 11.511.219,90 11.397.621,34 11.259.050,67 0,99 %
Συμμετοχές 2.599.401,33 1.348.432,23 1.251.896,81 48,13 %
Κυκλοφορούν ενεργητικό 74.945.018,32 62.622.211,22 46.569.638,22 16,44 %
Αποθέματα 36.891.991,72 24.503.514,28 21.295.707,50 33,58 %
Απαιτήσεις 26.756.519,98 21.561.713,28 16.746.620,44 19,42 %
Χρεόγραφα 8.575,00 8.575,00 0,00 %
Διαθέσιμα 11.287.931,62 16.548.408,66 8.527.310,28 -46,60 %
Μεταβατικοί λογαριασμοί 84.654,62
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 89.140.294,17 75.368.264,79 59.080.585,70 15,45 %
Ίδια κεφάλαια 36.736.598,19 32.255.263,91 28.366.463,30 12,20 %
Προβλέψεις 1.921.719,66 927.071,07 739.830,46 51,76 %
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 50.080.820,49 42.185.929,81 29.974.291,94 15,76 %
Προμηθευτές, Γραμμάτια 44.119.220,49 37.549.129,81 26.883.091,94 14,89 %
Τραπεζικές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 5.961.600,00 4.636.800,00 3.091.200,00 22,22 %
Μεταβατικοί λογαριασμοί 401.155,83
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ 89.140.294,17 75.368.264,79 59.080.585,70 15,45 %
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ 841.816,03 643.235,60 26.674.267,89 23,59 %

Αποτελέσματα Χρήσης

2004 2003 2002 Δ% 04-03
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 232.840.378,48 181.859.759,02 145.537.319,65 21,90 %
Κόστος πωλήσεων 180.166.806,07 140.654.740,98 114.317.948,59 21,93 %
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 52.673.572,41 41.205.018,04 31.219.371,06 21,77 %
Διοικητικά και λοιπά λειτουργικά εξόδα 32.369.257,14 25.037.898,64 20.085.495,64 22,65 %
Ενσωματωμένες αποσβέσεις 2.998.102,70 3.020.476,11 2.522.228,73 -0,75 %
ΚΠΤΦΑ 23.302.417,97 19.187.595,51 13.656.104,15 17,66 %
ΚΠΤΦ 20.304.315,27 16.167.119,40 11.133.875,42 20,38 %
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα
Μη λειτουργικά αποτελέσματα
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 17.591.171,98 14.637.627,86 9.047.880,98 16,79 %
Φόροι διάθεσης κερδών 7.061.580,77 5.446.863,25 3.175.908,34 22,87 %
Μερίσματα 5.961.600,00 4.636.800,00 3.091.200,00 22,22 %

Χρηματοοικονομική Ανάλυση

2004 2003 2002 Δ% 04-03
Παρεχόμενη πίστωση 41 ημ 43 ημ 41 ημ -3 %
Διατήρηση αποθεμάτων 74 ημ 63 ημ 67 ημ 15 %
Μέση περίοδος πληρωμής προμηθευτών 84 ημ 96 ημ 85 ημ -15 %
Καθαρό διάστημα χρηματοδότησης με κεφάλαιο κίνησης 31     9     23     70 %
Γενική Ρευστότητα 1,50     1,48     1,55     1,33 %
Άμεση Ρευστότητα 0,76     0,90     0,84     -18,42 %
Ξένα προς Συνολικά Κεφάλαια 56,00 %  56,00 %  51,00 %  0,00 %
Περιθώριο μικτού κέρδους 22,00 %  23,00 %  21,00 %  -1,00 %
Περιθώριο λειτουργικού κέρδους 10,00 %  11,00 %  9,00 %  -1,00 %
Περιθώριο καθαρού κέρδους 8,00 %  8,00 %  6,00 %  0,00 %
Απόδοση συνολικών κεφαλαίων (ROA) 20,00 %  19,00 %  15,00 %  1,00 %
Απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE) 48,00 %  45,00 %  32,00 %  3,00 %
Διοικητικά έξοδα προς τις πωλήσεις 2,00 %  2,00 %  2,00 %  0,00 %