Όροι Χρήσης

 1. Ο επισκέπτης του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους κατωτέρω όρους χρήσης και λειτουργίας του διαδικτυακού τόπου.
 2. Ο επισκέπτης αποδέχεται ιδίως ότι ο διαδικτυακός τόπος περιέχει περιοχές περιορισμένης πρόσβασης, στις οποίες η χρήση και η είσοδος είναι δυνατή μόνον σε εξουσιοδοτημένους χρήστες-συνδρομητές

Διαδικτυακός Τόπος Περιορισμένης Πρόσβασης - Τράπεζα Πληροφοριών

 1. Ο παρών διαδικτυακός τόπος περιέχει (α) πληροφορίες για την Εταιρία Infobank Hellastat Α.Ε. (εφεξής «Infobank Hellastat») που είναι η δικαιούχος του διαδικτυακού τόπου, καθώς επίσης και (β) περιοχή περιορισμένης πρόσβασης στην οποία οποία παρέχεται η δυνατότητα εισόδου, με τη χρήση κωδικών πρόσβασης στην Tράπεζα Πληροφοριών Οικονομικών Δεδομένων (εφεξής «η Τράπεζα Πληροφοριών»), την οποία διαχειρίζεται η Infobank Hellastat.
 2. Για να είναι δυνατή η πρόσβαση και χρήση της Τράπεζας Πληροφοριών απαιτείται η σύναψη σύμβασης συνδρομής με την διαχειρίστρια της τράπεζας Infobank Hellastat, η οποία διαθέτει αντίστοιχα στους συνδρομητές και τους σχετικούς κωδικούς πρόσβασης.
 3. Η Τράπεζα Πληροφοριών περιέχει δημοσιευμένα οικονομικά και επιχειρηματικά δεδομένα σχετικά με ελληνικές εμπορικές εταιρίες, τα οποία παρέχονται προς πληροφόρηση και επεξεργασία, για ιδιωτική χρήση, στους συνδρομητές της.
 4. Η Τράπεζα Πληροφοριών περιέχει δημοσιευμένα οικονομικά και επιχειρηματικά δεδομένα σχετικά με ελληνικές εμπορικές εταιρίες, τα οποία παρέχονται προς πληροφόρηση και επεξεργασία, για ιδιωτική χρήση, στους συνδρομητές της.
 5. Εφόσον ενδιαφέρεσθε για την σύναψη σχετικής σύμβασης συνδρομής, απαιτείται να έλθετε σε επικοινωνία με την Infobank Hellastat, με βάση τα κατωτέρω στοιχεία επικοινωνίας: Infobank Hellastat A.E. τηλ. 210 8939000, fax. 210 8939098, e-mail: customercare@ibhs.gr

Περιεχόμενο Τράπεζας Πληροφοριών

 1. Τα δεδομένα που περιέχονται στην Τράπεζα Πληροφοριών και παρέχονται προς επεξεργασία στους χρήστες της αποτελούν πληροφορίες που έχουν συλλεγεί από δημοσιεύσεις, από πηγές διαθέσιμες στο ευρύ κοινό ή από τις εταιρίες τις οποίες αφορούν, έχουν καταχωρηθεί και έχουν οργανωθεί στην Τράπεζα Πληροφοριών με επιμέλεια της διαχειρίστριας της Infobank Hellastat, βάσει του λογισμικού CBFA (Corporate Benchmarking Financial Analysis), του οποίου είναι η αποκλειστική δικαιούχος.
 2. Η συλλογή των πληροφοριών γίνεται κυρίως από τον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, από μητρώα και αρχεία αρμοδίων δημοσίων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού φορέα και ιδίως επιμελητηρίων, συνδέσμων και ενώσεων επιχειρήσεων και με απευθείας επαφή με τις ίδιες τις επιχειρήσεις τις οποίες αφορούν.
 3. Η Infobank Hellastat έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την πληρότητα των οικονομικών δεδομένων που αφορούν την κάθε εμπορική εταιρία και για την πιστή καταγραφή τους και εισαγωγή τους στην Τράπεζα Πληροφοριών από τις ανωτέρω πηγές τους και δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την ακρίβεια και πληρότητα των ιδίων των μεμονωμένων πληροφοριών, δεδομένης ιδίως της προέλευσής τους από δημόσια μητρώα και αρχεία και εν γένει από πηγές των οποίων άλλοι έχουν την διαχείριση.

Δεσμοί (links) με άλλους διαδικτυακούς τόπους

Η Infobank Hellastat δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων διαδικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω "δεσμών" (links), hyperlinks ή διαφημιστικών banner, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη ή χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών μας και σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνουμε τον κίνδυνο ή την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία των επισκεπτών των εν λόγω διαδικτυακών τόπων.

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

 1. Το περιεχόμενο και η επωνυμία (domain name) του παρόντος διαδικτυακού τόπου, ο διακριτικός τίτλος «Infobank Hellastat», η μορφή, ο σχεδιασμός και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων του διαδικτυακού τόπου καθώς και η Τράπεζα Πληροφοριών, στην οποία παρέχει πρόσβαση ο διαδικτυακός τόπος και το λογισμικό λειτουργίας της αποτελούν αντικείμενο αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Infobank Hellastat και τελούν υπό την προστασία των σχετικών διατάξεων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του ελληνικού και διεθνούς δικαίου.
 2. Συνεπώς, απαγορεύεται η αναπαραγωγή, φόρτωση (download), αποθήκευση και αντιγραφή, αναδημοσίευση, μετάδοση, διάδοση, έκδοση με οποιονδήποτε τρόπο μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Infobank Hellastat ως δικαιούχου και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση ή αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου για αυστηρά προσωπική χρήση.
 3. Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.2819/2000, η Infobank Hellastat έχει δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας της Τράπεζας Πληροφοριών, ως δημιουργός αυτής αλλά όχι επί των μεμονωμένων πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή, οι οποίες εξακολουθούν να είναι πνευματική ιδιοκτησία των εταιριών τις οποίες αφορούν.
 4. Επιπλέον, η Infobank Hellastat είναι αποκλειστικός δικαιούχος του λογισμικού βάσει του οποίου δομείται και λειτουργεί η Τράπεζα Πληροφοριών.
 5. Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται στους Συνδρομητές η χρήση του συνόλου ή μέρους των πληροφοριών, στη μορφή που λαμβάνονται από την Τράπεζα Πληροφοριών για την καταχώρισή τους σε άλλες τράπεζες πληροφοριών ή σε ηλεκτρονικά μέσα αποθήκευσης πληροφοριών και εν γένει σε αρχεία, για την καταχώριση και αξιοποίησή τους σε βιβλία ή άλλα έντυπα, χωρίς την αναγραφή της πηγής των πληροφοριών αυτών.
 6. Σε κάθε περίπτωση, κατά την αξιοποίηση των πληροφοριών της Τράπεζας Πληροφοριών, ο Συνδρομητής υποχρεούται να μην αποκρύψει ή τροποποιήσει ή αφαιρέσει με οποιοδήποτε τρόπο τα διακριτικά σημεία της προέλευσης των πληροφοριών από την Τράπεζα Πληροφοριών της Infobank Hellastat.

Προστασία δεδομένων και ασφάλεια χρήσης

 1. Η Infobank Hellastat λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών και χρηστών του διαδικτυακού μας τόπου τόσο κατά την επίσκεψη στις ιστοσελίδες του όσο και κατά την είσοδο στην περιοχή περιορισμένης πρόσβασης για την χρήση από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες -συνδρομητές αυτής της Τράπεζας Πληροφοριών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου.
 2. Διευκρινίζεται ότι η Infobank Hellastat δεν λαμβάνει κανένα στοιχείο από τους επισκέπτες και χρήστες των ιστοσελίδων και των περιοχών του διαδικτυακού μας τόπου εκτός της Τράπεζας Πληροφοριών, στις οποίες υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση, και εγγυάται ότι από το χρησιμοποιούμενο λογισμικό δεν γίνεται αυτόματη ανάληψη στοιχείων επισκεπτών. Η Εταιρία λαμβάνει μόνο στοιχεία από τους συνδρομητές αυτής στο πλαίσιο της σύμβασης συνδρομής, τα οποία της γνωστοποιούν οι ίδιοι συνδρομητές αυτής Οι όροι διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συνδρομητών, φυσικών και νομικών προσώπων ορίζονται στη σχετική σύμβαση συνδρομής.
 3. Η Infobank Hellastat δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία ή ηθική βλάβη των επισκεπτών και χρηστών ή τρίτων από την πρόσβαση και πλοήγηση στον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο, από την εν γένει λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου και ιδίως από τη λειτουργία του λογισμικού που τον υποστηρίζει, από την χρήση της Τράπεζας Πληροφοριών, από την χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στην Τράπεζα Πληροφοριών και ιδίως λόγω τυχόν σφαλμάτων και ανακριβειών των πληροφοριών αυτών.
 4. Η Infobank Hellastat σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη, χωρίς σφάλματα λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου και δε φέρει ουδεμία ευθύνη από τις δυσχέρειες ή από την διακοπή πρόσβασης για τεχνικούς λόγους και εν γένει από προβλήματα που επηρεάζουν ή αναστέλλουν για εύλογο χρονικό διάστημα τη λειτουργία της Τράπεζα Πληροφοριών.
 5. Η Infobank Hellastat δεν ευθύνεται για τυχόν «ιούς» οι οποίοι μπορεί να προσβάλουν τον υπολογιστή ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα του επισκέπτη ή του χρήστη από την επίσκεψη και χρήση του Διαδικτυακού Τόπου.